2006-04-07 17:01

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA (dalej Bank) informuje, że w dniu 6 kwietnia 2006r. w wyniku wykonania umowy z Credit Suisse Asset Management Holding Europe (Luxembourg) S.A., zawartej w dniu 24 stycznia 2006r., o której Bank informował w raportach bieżących nr 2/2006, 13/2006, Bank nabył 45.000 akcji imiennych spółki PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Towarzystwo), reprezentujących 25% kapitału zakładowego oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa. Obecnie, Bank jest właścicielem 135.000 akcji imiennych Towarzystwa, reprezentujących 75% udziału w jego kapitale zakładowym oraz 75% głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa.