2010-04-13 12:48

Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) informuje, że w dniu 13 kwietnia 2010 r. podjął uchwałę i postanowił przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu rekomendację wypłaty dywidendy za 2009 rok w wysokości 1.000.000.000 złotych, czyli 0,80 zł na jedną akcję. Rekomendacja ta zostanie rozpatrzona i zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Banku, zgodnie z par. 9 ust. 2 Statutu Banku. Zgodnie z art. 395 par. 2 pkt 2 ksh oraz par. 34 Statutu Banku rekomendacja ta zostanie przedstawiona do rozstrzygnięcia Walnemu Zgromadzeniu.