2011-04-27 14:46

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2009 Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO Bank Polski”) niniejszym informuje, że agencja ratingowa Moody’s Investors Service („Moody’s”) w dniu 26 kwietnia 2011 r. podtrzymała rating dla programu emisji euroobligacji (EMTN) („Program”) ustanowionego przez PKO Finance AB na rzecz PKO Banku Polskiego. Niezabezpieczony dług emitowany w ramach Programu otrzymał rating A2, dług podporządkowany A3, a dług krótkoterminowy Prime-1.