2014-03-05 16:48

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (dalej: „Bank”) informuje, że w dniu 5 marca 2014 r. Rada Nadzorcza Banku dokonała wyboru spółki PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Banku.

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 14  jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 144. Wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych dokonany został przez Radę Nadzorczą Banku zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, na podstawie § 15 ust.1 pkt 3 Statutu Banku.

Umowa zostanie zawarta na przeprowadzenie badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku za rok 2014. Bank korzystał w przeszłości z usług PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku za lata 2008-2013 oraz usług pokrewnych.

Zgodnie z treścią uchwały Rady Nadzorczej Banku w sprawie zasad wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Banku, przyjmuje się, iż maksymalny okres nieprzerwanej współpracy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wynosi 6 lat, a począwszy od okresu współpracy obejmującej badanie sprawozdań finansowych za lata 2015-2017 maksymalny okres współpracy wynosi 5 lat. Bank wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) o wyrażenie pozytywnego stanowiska odnośnie wydłużenia okresu współpracy z podmiotem uprawnionym tj. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. o jeden rok. KNF w dniu 19 grudnia 2013 r. przychyliła się do prośby Banku, traktując przedłużenie współpracy Banku z dotychczasowym audytorem jako wyjątkowe odstępstwo od zasady generalnej.