2004-11-04 02:28

Podstawa prawna: Art. 81 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tj. Dz. U. z 2002, Nr 9, poz. 447, z późn. zm.) Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna niniejszym informuje, o następującej zmianie w treści Prospektu: W Rozdziale I, pkt. 2.3.4 na końcu, dodaje się następujący akapit: „Zwraca się uwagę inwestorów, że w dniu 29 października 2004 r. Zarząd GPW uchwałą Nr 363/2004 wprowadził szczególne zasady przyjmowania zleceń maklerskich na Akcje. W szczególności, w okresie obowiązywania tych ograniczeń, maksymalny wolumen zlecenia maklerskiego na Akcje nie będzie mógł być większy niż 5000 sztuk. Zlecenia nie będą przyjmowane od godziny 9.30 do czasu rozpoczęcia obrotu Akcjami na danej sesji, a także, w tym czasie, nie będą mogły być modyfikowane lub anulowane. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez GPW rozpoczęcie obrotu Akcjami może być opóźnione i przewiduje się, że nastąpi ono między 10.05 a 10.30., przy czym dokładny czas rozpoczęcia zostanie podany z co najmniej 5 minutowym wyprzedzeniem. Zlecenia po cenie odnoszącej się do ceny rynkowej (tj. zlecenia po każdej cenie, po cenie rynkowej na otwarcie oraz po cenie rynkowej) nie będą przyjmowane. Uchwała nie precyzuje okresu obowiązywania powyższych zasad obrotu, przy czym zgodnie z informacjami przekazanymi przez GPW mają one obowiązywać na pierwszych sesjach giełdowych do czasu normalizacji obrotu Akcjami.” Stabilization/FSA NINIEJSZY RAPORT NIE STANOWI OFERTY BĄDŹ PROPOZYCJI NABYCIA LUB WYEMITOWANIA AKCJI PKO BANKU POLSKIEGO S.A. („AKCJE”) LUB ICH CZĘŚCI, ANI TEŻ PRÓBY POZYSKANIA OFERTY NABYCIA LUB ZAPISANIA SIĘ NA AKCJE. NINIEJSZY RAPORT (ANI ŻADNA JEGO CZĘŚĆ), JAK RÓWNIEŻ FAKT JEGO OPUBLIKOWANIA, NIE MOGĄ STANOWIĆ PODSTAWY ZAWARCIA UMOWY DOTYCZĄCEJ AKCJI LUB DO PODNOSZENIA JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ W ZWIĄZKU Z TAKĄ UMOWĄ. AKCJE NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE, SPRZEDAWANE ANI WYDAWANE W STANACH ZJEDNOCZONYCH JAKIEJKOLWIEK „OSOBIE AMERYKAŃSKIEJ” (ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZAWARTĄ W REGULACJI S, AKCIE WYKONAWCZYM DO AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 ROKU, Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI, („AMERYKAŃSKA USTAWA O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH”)) ANI TEŻ NA JEJ RACHUNEK BĄDŹ NA JEJ RZECZ, CHYBA ŻE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE ZGODNIE Z PRZEPISAMI AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH BĄDŹ NA PODSTAWIE WYŁĄCZENIA Z OBOWIĄZKU TAKIEJ REJESTRACJI. AKCJE NIE ZOSTAŁY I NIE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH. NINIEJSZY RAPORT JEST DYSTRYBUOWANY W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE WYŁĄCZNIE DO (A) OSÓB MAJĄCYCH ZAWODOWE DOŚWIADCZENIE W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z INWESTOWANIEM W ROZUMIENIU ARTYKUŁU 19(1) USTAWY Z 2000 ROKU O USŁUGACH FINANSOWYCH I RYNKACH FINANSOWYCH (THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2001 (THE ORDER)) ORAZ DO (B) OSÓB, KTÓRE NA INNEJ PODSTAWIE SĄ UPRAWNIONE DO JEGO OTRZYMANIA (OSOBY TAKIE ŁĄCZNIE ZWANE BĘDĄ JAKO „ODPOWIEDNIE OSOBY”). POWYŻSZY RAPORT JEST SKIEROWANY WYŁĄCZNIE DO ODPOWIEDNICH OSÓB I NIE MOŻE BYĆ PODSTAWĄ DO DZIAŁAŃ LUB PODNOSZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ OSOBY, KTÓRE NIE SĄ ODPOWIEDNIMI OSOBAMI. JAKAKOLWIEK INWESTYCJA BĄDŹ DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA, DO KTÓREJ NINIEJSZY RAPORT SIĘ ODNOSI JEST DOSTĘPNA JEDYNIE DLA ODPOWIEDNICH OSÓB I BĘDZIE PODEJMOWANA JEDYNIE Z ODPOWIEDNIMI OSOBAMI.