2005-05-19 19:54

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt. 26 rozporządzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 19.05.2005 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKO BP S.A. na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku podjęło 9 uchwał powołując w skład Rady Nadzorczej PKO BP S.A. następujące osoby: 1. Bazyl Samojlik, 2. Andrzej Giryn, 3. Stanisław Kasiewicz, 4. Ryszard Kokoszczyński, 5. Jerzy Osiatyński, 6. Władysław Szymański, 7. Urszula Pałaszek, 8. Krzysztof Zdanowski, 9. Czesława Siwek. Zgodnie z podjętymi uchwałami powyżej wskazane osoby nadzorujące zostały powołane z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2004 rok, do pełnienia wskazanych funkcji w PKO BP S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się z tym dniem. Informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej:

Pliki do pobrania