2009-06-07 23:00

Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2009 r., na godzinę 11.00, w Warszawie przy ul. Puławskiej 15. Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2008 r. zawierającego również informację o działalności Zarządu Banku jako organu spółki, a także rozpatrzenie sprawozdania finansowego Banku za 2008 r. i wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku osiągniętego w 2008 r.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2008 r., sprawozdania finansowego Banku za 2008 r. i wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku osiągniętego w 2008 r. oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki za 2008 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2008 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2008 r., c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za 2008 r., d) podziału zysku Banku osiągniętego w 2008 r., e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2008 r., f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2008 r.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2008 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2008 r. i podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2008 r., b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2008 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku; proponowany dzień prawa poboru to 23 września 2009 r.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Banku.
 11. Zatwierdzenie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.
 13. Przedstawienie informacji przez Radę Nadzorczą Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej o wyniku zakończonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku.
 14. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z procesu zbywania ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych.
 15. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej podaje do wiadomości projektowane zmiany w treści Statutu Banku. Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1: „1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 1.000.000.000 (jeden miliard) złotych i dzieli się na 1.000.000.000 (jeden miliard) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:

 1. 510.000.000 (pięćset dziesięć milionów) akcji imiennych serii A o numerach A 000000001 do A 510000000;
 2. 105.000.000 (sto pięć milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach B 000000001 do B 105000000;
 3. 385.000.000 (trzysta osiemdziesiąt pięć milionów) akcji na okaziciela serii C o numerach C 000000001 do C 385000000.”

Proponowane brzmienie § 6 ust. 1: ”1. Kapitał zakładowy Banku wynosi do 1.650.000.000 (jeden miliard sześćset pięćdziesiąt milionów) złotych i dzieli się na nie więcej niż 1.650.000.000 (jeden miliard sześćset pięćdziesiąt milionów) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:

 1. 510.000.000 (pięćset dziesięć milionów) akcji imiennych serii A o numerach A 000000001 do A 510000000;
 2. 105.000.000 (sto pięć milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach B 000000001 do B 105000000;
 3. 385.000.000 (trzysta osiemdziesiąt pięć milionów) akcji na okaziciela serii C o numerach C 000000001 do C 385000000,
 4. nie więcej niż 650.000.000 (sześćset pięćdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii D.”

Proponuje się dodanie po § 34 nowego § 34a Statutu Banku w brzmieniu: „34a Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Bank posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.” Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej informuje, że posiadacze akcji na okaziciela mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w siedzibie Banku pod adresem ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 22 czerwca 2009 r., imiennych świadectw depozytowych, wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych i nie odebrania ich przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 22 czerwca 2009 r. Imienne świadectwa depozytowe można składać w dniach 18 czerwca 2009 r., 19 czerwca 2009 r. i 22 czerwca 2009 r. w godzinach od 900 do 1500. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Banku pod adresem ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, w godzinach od 9. do 15., na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 26, 27 oraz 29 czerwca 2009 r. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Podpis na pełnomocnictwie udzielonym przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinien być potwierdzony przez notariusza. Osoby występujące w imieniu akcjonariuszy – osób prawnych, powinny okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza), wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad. Jednocześnie Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.