2010-04-13 14:43

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej niniejszym informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2010 r. jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Pana Zbigniewa Jagiełły na stanowisko Prezesa Zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.