2011-05-05 14:42

Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) informuje, że w dniu 5 maja 2011 r. podjął uchwałę i postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu rekomendację wypłaty dywidendy za 2010 rok w wysokości 1.375.000.000 złotych, czyli 1,10 zł na jedną akcję. Rekomendacja ta zostanie rozpatrzona i zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Banku, zgodnie z § 9 ust. 2 Statutu Banku. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 ksh oraz § 34 Statutu Banku rekomendacja ta zostanie przedstawiona do rozstrzygnięcia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.