2008-04-08 17:13

Podstawa prawna: Paragraf 39 ust 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej informuje, że w dniu 8 kwietnia 2008 r. podjął uchwałę i postanowił przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu rekomendację wypłaty dywidendy za 2007 rok w wysokości 1.090.000.000 złotych, czyli 1,09 zł na jedną akcję. Rekomendacja ta zostanie rozpatrzona i zaopiniowana przez Radę Nadzorczą, zgodnie z par. 9 ust. 2 Statutu Banku. Zgodnie z art. 395 par 2 pkt 2 ksh oraz par. 34 Statutu Banku rekomendacja ta zostanie przedstawiona do rozstrzygnięcia Walnemu Zgromadzeniu.