2009-06-08 10:38

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2008 z dnia 1 grudnia 2008 roku Zarząd Spółki informuje o zmianie deklaracji dotyczącej niewypłacania dywidendy z zysku osiągniętego w 2008 roku. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 8 czerwca 2009 roku podjął uchwałę w sprawie podziału zysku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągniętego w 2008 r. i postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki rekomendację wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego w 2008 roku w wysokości 2.880.000.000 złotych, czyli 2,88 złotych na jedną akcję. Zgodnie z § 9 ust. 2 Statutu Spółki powyższa rekomendacja zostanie przedstawiona Radzie Nadzorczej Spółki do rozpatrzenia i zaopiniowania. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 Statutu Spółki rekomendacja ta zostanie przedstawiona akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej Spółki przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki zwołanym na dzień 30 czerwca 2009 roku, które jest uprawnione do podjęcia w formie uchwały decyzji w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2008 roku.