2015-04-10 15:42

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”).

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 10 kwietnia 2015 r. zawarł umowę ramową o otwarcie akredytyw („Umowa o Otwarcie Akredytyw”) z jednym z klientów Banku („Klient”).

Przedmiotem Umowy o Otwarcie Akredytyw jest otwarcie na zlecenie Klienta akredytyw do wysokości nieprzekraczającej kwoty 350.000.000 USD (czyli około 1.309.490.000 zł według kursu średniego NBP dla USD/PLN z dnia 10 kwietnia 2015 r.), przeznaczonych na sfinansowanie działalności Klienta.

Umowa o Otwarcie Akredytyw została zawarta na okres od dnia 10 kwietnia 2015 r., przy czym najdłuższy z możliwych termin ważności akredytyw otwartych zgodnie z Umową o Otwarcie Akredytyw nie może przekroczyć daty 10 października 2016 r.

Zabezpieczenie Umowy o Otwarcie Akredytyw stanowi klauzula potrącenia wymagalnej wierzytelności pieniężnej z rachunku bieżącego Klienta oraz oświadczenie Klienta o poddaniu się egzekucji.

Umowa o Otwarcie Akredytyw nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.

Zawarcie Umowy o Otwarcie Akredytyw powoduje spełnienie przesłanek zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez Bank umowy znaczącej, gdyż wartość świadczenia wynikającego z Umowy o Otwarcie Akredytyw spełnia kryteria, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 44 lit. a w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia.

Łączna wartość zaangażowania Banku z tytułu umów zawartych przez Bank z Klientem i jego spółkami zależnymi w ciągu ostatnich 12 miesięcy (wliczając wartość Umowy o Otwarcie Akredytyw) wynosi 3.326.786.000 zł (słownie: trzy miliardy trzysta dwadzieścia sześć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych).

Umowa o Otwarcie Akredytyw jest umową o największej wartości spośród umów zawartych przez Bank z Klientem w okresie 12 miesięcy poprzedzających zawarcie Umowy o Otwarcie Akredytyw.