2005-06-02 16:41

Podstawa prawna: art. 148 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Treść raportu: Zarząd Banku PKO BP SA informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO BP SA w dniu 19 maja 2005 r. dysponowali 564.656.449 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Banku wynoszący 1.000.000.000 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w 56,5%. Co najmniej 5% głosów z ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadał Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa. Skarb Państwa posiadał 531.767.019 głosów, tj. 94,2% głosów na ZWZ oraz 53,2 % ogółu głosów, a łącznie ze spółkami, dla których jest pośrednio lub bezpośrednio podmiotem dominującym, posiadał 545 820 454 głosy, tj. 96,7 % głosów na ZWZ oraz 54,6% ogółu głosów. Uczestniczący w ZWZ akcjonariusze, dla których pośrednio lub bezpośrednio Skarb Państwa jest podmiotem dominującym zarejestrowali na ZWZ:

  1. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” – 10.000.000 głosów tj. 1,8% głosów na ZWZ oraz 1% ogółu głosów,
  2. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. – 3.053.435 głosów tj. 0,5% głosów na ZWZ oraz 0,3% ogółu głosów,
  3. Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. – 1.000.000 głosów tj. 0,2% głosów na ZWZ oraz 0,1% ogółu głosów.