2006-04-18 19:17

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt. 21 i 22 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 18.04.2006 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKO BP SA na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku odwołało z dniem 18.04.2006 r. ze składu Rady Nadzorczej PKO BP SA następujące osoby:

 1. Bazyla Samojlika – Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 2. Krzysztofa Zdanowskiego – Sekretarza Rady Nadzorczej
 3. Andrzeja Giryna
 4. Ryszarda Kokoszczyńskiego
 5. Władysława Szymańskiego
 6. Stanisława Kasiewicza
 7. Czesławę Siwek

Na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Banku Skarb Państwa, jako Uprawniony Akcjonariusz ustalił liczbę członków Rady Nadzorczej na 7 osób. W dniu 18.04.2006 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKO BP SA na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku powołało w skład Rady Nadzorczej PKO BP SA następujące osoby:

 1. Marka Głuchowskiego
 2. Jerzego Michałowskiego
 3. Tomasza E. Siemiątkowskiego
 4. Adama Skowrońskiego
 5. Agnieszkę Winnik – Kalemba.

Zgodnie z podjętymi uchwałami powyżej wskazane osoby nadzorujące zostały powołane z dniem 18.04.2006 r. Skarb Państwa, jako Uprawniony Akcjonariusz na podstawie § 12 ust. 1 Statutu PKO BP SA wyznaczył Pana Marka Głuchowskiego – na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku. Żadna z wyżej wskazanych osób nadzorujących nie wykonuje żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem PKO BP, która byłaby konkurencyjna wobec działalności przedsiębiorstwa PKO BP. Żadna z powyżej wskazanych osób nadzorujących nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do PKO BP spółce cywilnej lub osobowej. Żadna z powyżej wskazanych osób nadzorujących nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec PKO BP ani nie jest członkiem jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec PKO BP osoby prawnej. Żadna z powyżej wskazanych osób nadzorujących nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Pliki do pobrania