2007-04-20 18:19

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA (dalej PKO BP) informuje, że w dniu 20 kwietnia 2007 roku pomiędzy PKO BP i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (dalej EBOiR) została podpisana warunkowa umowa nabycia przez PKO BP akcji KREDOBANK SA należących do EBOiR. Przedmiotem transakcji są akcje KREDOBANK SA w liczbie 6.194.908.483, stanowiące 28,2486% w kapitale zakładowym KREDOBANK SA i w głosach na Zgromadzeniu Akcjonariuszy KREDOBANK SA. Cena za pakiet akcji nabywana przez PKO BP będzie stanowiła wyższą z następujących kwot wyliczonych według poniższych formuł:

  1. Kwota pierwotnego zaangażowania EBOiR wraz z odsetkami w wysokości równej sumie stopy międzybankowej w okresie od dnia 07 kwietnia 2004 rok do dnia realizacji transakcji.
  2. Równowartość w euro wartości aktywów netto KREDOBANK SA na koniec I kwartału 2007 roku przypadających na udział EBOiR w kapitale zakładowym KREDOBANK SA pomnożona przez 1,7. Wartość aktywów netto KREDOBANK SA zostanie ustalona w chwili sporządzenia przez audytora KREDOBANK SA sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Cena transakcji zostanie ustalona w euro. PKO BP aktualnie posiada 15.336.240.937akcji KREDOBANK SA, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 153.362.409,37 (sto pięćdziesiąt trzy miliony trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięć i 37/100) ukraińskich hrywien, co stanowi 69,9329% w kapitale zakładowym KREDOBANK SA i w głosach na Zgromadzeniu Akcjonariuszy KREDOBANK SA. Transakcja nabycia akcji KREDOBANK SA zostanie sfinansowana w całości ze środków własnych PKO BP. Inwestycja ta ma dla PKO BP charakter długoterminowy. Warunkiem koniecznym do realizacji transakcji jest uzyskanie zezwolenia Narodowego Banku Ukrainy na realizację transakcji. Po uzyskaniu zezwolenia Narodowego Banku Ukrainy, PKO BP posiadał będzie 21.531.149.420 akcji KREDOBANK SA, o wartości nominalnej 215.311.494,20 (dwieście piętnaście milionów trzysta jedenaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery 20/100) ukraińskich hrywien, stanowiących 98,1815% w kapitale zakładowym KREDOBANK SA i w głosach na Zgromadzeniu Akcjonariuszy KREDOBANK SA. EBOiR nie jest podmiotem powiązanym z PKO BP. Nabywane aktywa są uznane za znaczące z uwagi na fakt, iż przekraczają 20% kapitału zakładowego KREDOBANK SA.