2008-04-11 22:40

Podstawa prawna: Paragraf 39 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20 maja 2008 r., na godzinę 11:00, w Warszawie przy ul. Puławskiej 15. Porządek obrad:

 1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
 4. przyjęcie porządku obrad,
 5. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2007 r. zawierającego również informację o działalności Zarządu Banku jako organu spółki, a także rozpatrzenie sprawozdania finansowego Banku za 2007 r. i wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku osiągniętego w 2007 r.,
 6. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2007 r., sprawozdania finansowego Banku za 2007 r. i wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku osiągniętego w 2007 r. oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki za 2007 r.,
 7. podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2007 r.,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2007 r.,
  3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za 2007 r.,
  4. podziału zysku Banku osiągniętego w 2007 r.,
  5. wypłaty dywidendy za 2007 r.,
  6. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2007 r.,
  7. przyznania nagrody rocznej prezesowi Zarządu Banku za 2007 r.,
  8. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2007 r.,
 8. rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2007 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2007 r. i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2007 r.,
  2. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2007 r.,
 9. zatwierdzenie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej,
 10. przedstawienie informacji przez Radę Nadzorczą Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej o wynikach zakończonych postępowań kwalifikacyjnych na stanowisko prezesa Zarządu Banku oraz wiceprezesów Zarządu Banku,
 11. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z procesu zbywania ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych,
 12. zamknięcie obrad.

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej informuje, że posiadacze akcji na okaziciela mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w siedzibie Banku pod adresem ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 12 maja 2008 r., imiennych świadectw depozytowych, wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych i nieodebrania ich przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 12 maja 2008 r. Imienne świadectwa depozytowe można składać w dniach od 7 do 12 maja 2008 r. w godzinach od 9:00 do 15:00. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Banku pod adresem ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, na parterze, w godzinach od 9:00 do 15:00, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 15 do 19 maja 2008 r. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Podpis na pełnomocnictwie udzielonym przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinien być potwierdzony przez notariusza. Osoby występujące w imieniu akcjonariuszy – osób prawnych, powinny okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza), wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.