2010-04-27 13:01

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (Bank) informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2010 r. otrzymał od Ministerstwa Skarbu Państwa zawiadomienie o zawarciu w dniu 21 kwietnia 2010 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie (BGK) porozumienia o współpracy w zakresie wspólnego wykonywania uprawnień właścicielskich wynikających z posiadania akcji Banku (Zawiadomienie) - o którym Bank informował w raporcie bieżącym nr 20/2010. Zgodnie z treścią Zawiadomienia Skarb Państwa posiada 512.406.277 akcji, stanowiących 40,99% w kapitale zakładowym Banku, dających prawo do 512.406.277 głosów na walnym zgromadzeniu, które to głosy stanowią 40,99% głosów posiadanych przez wszystkich akcjonariuszy Banku. BGK posiada 128.102.731 akcji Banku serii D, stanowiących 10,2482% w kapitale zakładowym Banku, dających prawo do 128.102.731 głosów na walnym zgromadzeniu, które to głosy stanowią 10,2482% głosów posiadanych przez wszystkich akcjonariuszy Banku. Łącznie Skarb Państwa i BGK posiadają 640.509.008 akcji Banku, stanowiących 51,24% udziału w kapitale zakładowym Banku oraz dających prawo do 640.509.008 głosów stanowiących 51,24% głosów na walnym zgromadzeniu Banku. W Zawiadomieniu Skarb Państwa poinformował również, że nie ma zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia Zawiadomienia oraz, że podmioty zależne od Skarbu Państwa nie posiadają akcji Banku. W zawiadomieniu znalazło się stwierdzenie, zgodnie z którym Skarb Państwa nie zawarł z osobą trzecią umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.