2011-05-10 15:07

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ( „PKO Bank Polski” lub „Bank”) podaje do wiadomości, iż w dniu 10 maja 2011 r. agencja ratingowa Standard & Poor's Ratings Services („S&P”) poinformowała o podtrzymaniu ratingu dla Banku na poziomie „A-pi”. W opinii S&P, zapowiedziane zmniejszenie udziału Skarbu Państwa w kapitale PKO Banku Polskiego, które może ponownie wystąpić w kolejnych latach (jakkolwiek nie spadnie poniżej 25%) nie spowoduje ograniczenia kontroli Skarbu Państwa nad strategicznymi decyzjami Banku. Sytuacja taka wynika z faktu ostatnio dokonanej zmiany statutu Banku (uchwała nr 3/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie zmian Statutu PKO Banku Polskiego).