2007-01-18 16:57

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO BP SA”) informuje, że w dniu 18 stycznia 2007r. został powiadomiony, iż 17 stycznia 2007 r. Sąd Rejonowy w Koszalinie zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego spółki P.L. ENERGIA S.A. z siedzibą w Krzywopłotach k/Karlina („Energia”), o łączną kwotę 2.550.000 zł. Wszystkie nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym zostały objęte przez Bankowe Towarzystwo Kapitałowe S.A. („BTK”) – spółkę zależną od PKO BP SA (PKO BP SA jest właścicielem 100% akcji spółki BTK). BTK objęło 25.500 akcji w kapitale zakładowym Energii o wartości nominalnej 100 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 2.550.000 zł za cenę 4.999.785 zł. Po rejestracji kapitał zakładowy Energii wynosi 7.550.000 zł i dzieli się na 75.500 akcji o wartości nominalnej 100 zł każda. BTK posiada 25.500 akcji Energii stanowiących 33,77% kapitału zakładowego i uprawniających do 32,08% głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej spółki. Pozostałe akcje w liczbie 50.000, stanowiące 66,23% kapitału zakładowego i uprawniające do 67,92% głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy, znajdują się w posiadaniu osoby fizycznej. Objęcie udziałów ma charakter średnioterminowej inwestycji i zostało sfinansowane ze środków własnych BTK. Energia nie jest podmiotem powiązanym w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Obejmowane aktywa są uznane za znaczące ze względu na fakt, iż przekraczają 20% kapitału zakładowego Energii.