2009-01-08 15:42

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd spółki PKO BP S.A. ("Bank") - zgodnie z informacją otrzymaną 8 stycznia 2009 r. od spółki Bankowe Towarzystwo Kapitałowe S.A. ("BTK") - podaje do wiadomości, że 6 stycznia 2009 r. Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował spółkę pod firmą „Bankowy Faktoring S.A.” ("Spółka"), w której BTK objął 1.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Założycielem Spółki jest BTK - podmiot zależny od Banku. Objęte przez BTK akcje w Spółce stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania prawa z 1.000 głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Wyżej wymienione akcje zostały objęte przez BTK po 1.330 zł za jedną akcję, za całkowitą kwotę 1.330.000 zł. Ich wartość w księgach BTK wynosi 1.330.000 zł. Objęcie przez BTK akcji w Spółce zostało sfinansowane ze środków własnych BTK. BTK traktuje inwestycję w Spółkę jako inwestycję długoterminową. Spółka jest podmiotem powiązanym w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Akcje w Spółce objęte przez BTK stanowią aktywa o znacznej wartości z uwagi na fakt, iż przekraczają 20% kapitału zakładowego Spółki.