2010-01-13 12:40

Podstawa prawna: Paragraf 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej niniejszym informuje, iż na podstawie par. 102 ust. 1 Rozporządzenia podjął decyzję o niepublikowaniu skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za IV kwartał 2009 r. Raport roczny PKO Banku Polskiego S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2009 r. oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2009 r. zostaną opublikowane w dniu 15 marca 2010 r. O terminach przekazywania pozostałych raportów okresowych w 2010 roku PKO Bank Polski S.A. poinformuje do końca stycznia 2010 r.