2011-01-11 15:17

Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (”Bank”) informuje, że otrzymał informację o pozwie akcjonariusza Banku o stwierdzenie nieważności uchwał: nr 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, nr 7/2010 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2009 r., nr 18/2010 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2009 r. podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 25 czerwca 2010 roku.