2012-01-10 17:15

Podstawa prawna:

Paragraf 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”)

Treść raportu:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO BP S.A.” lub „Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 10 stycznia 2012 r. Bank zawarł z jednym z klientów PKO BP S.A. („Klient”) umowę na otwarcie i prowadzenie rachunków skonsolidowanych i realizacji płatności masowych na okres 4 lat. W ramach umowy Bank udostępni śróddzienny limit debetowy do kwoty 2.080.000.000 zł (słownie: dwa miliardy osiemdziesiąt milionów złotych). W przypadku nie dokonania spłaty w danym dniu powstałego debetu Bank ma prawo zawiesić realizację zleceń Klienta do czasu całkowitego pokrycia debetu. W takim przypadku Bankowi przysługują odsetki za opóźnienie zapłaty w wysokości odsetek ustawowych.

Przychody Banku z tytułu wykonania umowy oparte są m.in. o dochody z tytułu środków Klienta, środków pozostających na rachunkach osób na rzecz których dokonywane są transakcje oraz na różnicach kursowych powstających w wyniku realizacji wypłaty świadczeń za granicę.

W przypadku niedotrzymania przez Bank terminów dotyczących wdrożenia pełnej funkcjonalności systemu nie później niż w ciągu 90 dni od daty podpisania umowy oraz uruchomienia rachunków nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy Bank zapłaci Klientowi kary umowne w wysokości 10.000 zł za każdy dzień niedotrzymania któregokolwiek z terminów. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Bank, Bank zapłaci Klientowi karę umowną w wysokości 500.000 zł. W przypadku, gdy umowa nie może być realizowana z winy Banku, Klient może odstąpić od umowy zachowując prawo naliczenia kary umownej ww. wysokości. Zapłata ww. kar może spowodować przekroczenie kwoty 200.000 euro, o której mowa § 9 pkt. 5 Rozporządzenia. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Zawarcie umowy powoduje spełnienie przesłanek zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez Bank umowy znaczącej, gdyż łączna wartość świadczeń wynikających z umów zawartych przez Bank z Klientem Banku spełnia kryteria, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 44 lit. a w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia.

Łączna wartość zaangażowania Banku z tytułu umów zawartych przez Bank z Klientem i jego spółkami zależnymi w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 4.580.000.000 zł (słownie: cztery miliardy pięćset osiemdziesiąt milionów złotych).

Udostępnienie w ramach powyższej umowy globalnego śróddziennego limitu debetowego powoduje że jest to umowa o największej wartości spośród umów zawartych przez Bank z Klientem w okresie 12 miesięcy poprzedzających jej zawarcie.