2008-04-11 23:21

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej informuje, że w dniu 11 kwietnia 2008r. Rada Nadzorcza PKO BP SA powołała Pana Jerzego Pruskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PKO BP SA z dniem 20 maja 2008 r. na wspólną kadencję Zarządu rozpoczynającą się z tym dniem. Rada Nadzorcza powierzyła Panu Jerzemu Pruskiemu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu PKO BP SA od dnia 20 maja 2008 r. do dnia wyrażenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na pełnienie przez niego funkcji Prezesa Zarządu PKO BP SA. Informacje o powołanym członku Zarządu: Jerzy Pruski Urodził się 15 marca 1959 r. w Pabianicach. W 1983 r. ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Łódzkim. W 1989 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Od 1983 r. pracuje w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, obecnie jako adiunkt. W 1989 r. odbył staż naukowy na Uniwersytecie Oslo, a w 1990 r. jednoroczne studia na Uniwersytecie Windsor w Kanadzie. Uczestniczył w wielu krajowych i zagranicznych programach badawczych z zakresu polityki pieniężnej i systemu bankowego. W pracy naukowej specjalizuje się w dziedzinie makroekonomii, teorii polityki makroekonomicznej, finansów i bankowości. W latach 1991-1997 zatrudniony w LG Petro Bank, m.in. na stanowisku wiceprezesa zarządu banku. W latach 1998 - 2004 członek Rady Polityki Pieniężnej I kadencji. W latach 2004 – 2008 pełnił funkcję wiceprezesa – pierwszego zastępcy Prezesa NBP. Zarząd Banku w chwili obecnej nie dysponuje informacjami, o których mowa w paragrafie 28 pkt 5 oraz pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.