2012-04-04 16:27

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO Bank Polski” lub „Bank”) niniejszym informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2012 r. PKO Bank Polski przyjął politykę dywidendową o następującej treści: „Ogólnym założeniem polityki dywidendowej Banku jest stabilne realizowanie wypłat dywidend w długim terminie z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania bankiem i stosownie do określanych w oparciu o przyjęte kryteria możliwości finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku. Celem polityki dywidendowej jest optymalne kształtowanie struktury kapitałowej Banku i Grupy Kapitałowej Banku z uwzględnieniem zwrotu z kapitału i jego kosztu, potrzeb kapitałowych związanych z rozwojem przy jednoczesnej konieczności zapewnienia odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej. Zamiarem Zarządu jest rekomendowanie w przyszłości Walnemu Zgromadzeniu podejmowania uchwał w sprawie wypłaty dywidendy w kwocie przewyższającej przyjęte wymogi kapitałowe wskazane poniżej:

  • współczynnik wypłacalności Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku (CAR – capital adequacy ratio) będzie powyżej 12,00% z zachowaniem niezbędnego bufora kapitałowego,
  • współczynnik wypłacalności dla funduszy rdzennych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku (common equity Tier 1 ratio) będzie powyżej 9,00% z zachowaniem niezbędnego bufora kapitałowego.

Polityka w zakresie wypłaty dywidendy może jednak w miarę potrzeby być zmieniana przez Zarząd, a decyzje w tej sprawie będą podejmowane z uwzględnieniem szeregu czynników dotyczących Banku i Grupy Kapitałowej Banku, w szczególności bieżącej i oczekiwanej sytuacji finansowej oraz wymogów nadzorczych. Stosownie do wymogów prawa, każda uchwała o wypłacie dywidendy będzie rozpatrywana przez Walne Zgromadzenie.” Polityka dywidendowa o przedstawionej powyżej treści została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Banku.