2005-06-13 16:41

Podstawa prawna: art. 38 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna informuje, że Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. dokonał z dniem 10 czerwca 2005 r. konwersji 105.000.000 (sto pięć milionów) akcji oznaczonych kodem PLPKO0000032 z akcji zwykłych imiennych spółki PKO BP SA na akcje zwykłe na okaziciela spółki PKO BP SA.