2006-04-21 08:31

Podstawa prawna: Art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Treść raportu: Zarząd Banku PKO BP SA informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO BP SA (dalej ZWZ) w dniu 18 kwietnia 2006 r. dysponowali 585.285.387 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Banku wynoszący 1.000.000.000 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w 58,53%. Co najmniej 5% głosów z ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadał Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa. Skarb Państwa posiadał 515.087.146 głosów, tj. 88,01% głosów na ZWZ oraz 51,51 % ogółu głosów, a łącznie ze spółkami, dla których jest pośrednio lub bezpośrednio podmiotem dominującym, posiadał 531.937.146 głosy, tj. 90,89 % głosów na ZWZ oraz 53,19% ogółu głosów. Uczestniczący w ZWZ akcjonariusze, dla których pośrednio lub bezpośrednio Skarb Państwa jest podmiotem dominującym zarejestrowali na ZWZ:

  1. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” – 8.800.000 głosów tj. 1,5% głosów na ZWZ oraz 0,88% ogółu głosów,
  2. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. – 2.600.000 głosów tj. 0,44% głosów na ZWZ oraz 0,26% ogółu głosów,
  3. Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. – 4.700.000 głosów tj. 0,8% głosów na ZWZ oraz 0,47% ogółu głosów,
  4. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Krakowiak – 300.000 głosów tj. 0,05% głosów na ZWZ oraz 0,03% ogółu głosów,
  5. PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu Mazurek– 450.000 głosów tj. 0,08% głosów na ZWZ oraz 0,045% ogółu głosów.