2007-04-23 17:00

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna („PKO BP”) niniejszym informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2007 r. został powiadomiony, iż Bankowe Towarzystwo Kapitałowe S.A. („BTK”) – spółka zależna od PKO BP (PKO BP jest właścicielem 100% akcji spółki BTK) sprzedał 409 udziałów w kapitale zakładowym Inter Finance Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie k/Poznania („Inter Finance”) o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 409.000 zł za cenę 410.000 zł. BTK dokonał sprzedaży udziałów na rzecz osoby fizycznej, nie powiązanej z PKO BP. Wartość ewidencyjna zbywanego pakietu udziałów w księgach rachunkowych BTK wynosiła 0 zł. Pakiet udziałów stanowiący przedmiot transakcji stanowił 45% kapitału zakładowego oraz 45% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Inter Finance. Po zbyciu udziałów BTK nie posiada udziałów w Inter Finance. Zbyte aktywa stanowiły średnioterminową lokatę kapitałową BTK. Zbyte aktywa są uznane za znaczące ze względu na fakt, iż przekraczają 20% kapitału zakładowego Inter Finance.