2007-04-26 19:48

Podstawa prawna: Art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Treść raportu: Zarząd Banku PKO BP SA informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO BP SA (dalej ZWZ) w dniu 26 kwietnia 2007 r. dysponowali 569.444.102 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Banku wynoszący 1.000.000.000 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w 56,94%. Co najmniej 5% głosów z ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadał Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa. Skarb Państwa posiadał 514.945.555 głosów, tj. 90,43% głosów na ZWZ oraz 51,49 % ogółu głosów, a łącznie ze spółkami, dla których jest pośrednio lub bezpośrednio podmiotem dominującym, posiadał 523.945.555 głosy, tj. 92,01 % głosów na ZWZ oraz 52,39% ogółu głosów. Uczestniczący w ZWZ akcjonariusze, dla których pośrednio lub bezpośrednio Skarb Państwa jest podmiotem dominującym zarejestrowali na ZWZ:

  1. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” – 9.000.000 głosów tj. 1,58% głosów na ZWZ oraz 0,9% ogółu głosów.