2011-05-16 20:04

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (”PKO Bank Polski SA”, „Bank”) informuje, że w dniu 16 maja 2011 r. Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego SA podjęła uchwałę powołującą: - Pana Andrzeja Kołatkowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku, któremu będą podlegały sprawy z zakresu ryzyka i windykacji na wspólną kadencję Zarządu Banku, która rozpocznie się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego SA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego SA za 2010 r., pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Informacje o powołanym członku Zarządu PKO Banku Polskiego SA: Andrzej Kołatkowski Ukończył studia wyższe na wydziale Finansów i Statystki w Szkole Głównej Handlowej (dawniej SGPiS), specjalność Ekonometria z wynikiem bardzo dobrym. Od 2003 roku pracuje w PKO BP SA na stanowisku dyrektora Departamentu Ocen Ryzyka Kredytowego, a od września 2009 roku zajmuje stanowisko Dyrektora Zarządzającego kierującego Pionem Ryzyka Bankowego. W latach 2002 – 2003 Prezes Zarządu Banku Współpracy Europejskiej SA. W latach 1998 – 2001 Prezes Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego SA. W tym okresie pełnił także funkcje Prezesa Stowarzyszenia Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. W latach 1992 – 1998 pełnił funkcje członka Zarządu Banku Handlowego w Warszawie SA. W okresie 1989 – 1992 pracował na stanowisku Dyrektora Departamentu Polityki Finansowej i Analiz w Ministerstwie Finansów. W okresie tym współorganizował pierwsze emisje skarbowych papierów wartościowych. W latach 1988 – 1989 pracownik Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. W latach 1980 – 1988 pracownik Instytutu Ekonomiki Przemysłu Chemicznego oraz Instytutu Gospodarki Narodowej. Pan Andrzej Kołatkowski oświadczył, że: - nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do PKO Banku Polskiego S. - nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do PKO Banku Polskiego S.A. spółce cywilnej lub osobowej, - nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec PKO Banku Polskiego S.A., - nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec PKO Banku Polskiego S.A. osoby prawnej, - nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.