2004-11-06 14:01

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Biura Maklerskiego BGŻ S.A. – Oferującego, iż w dniu 6 listopada 2004r., tj, w terminie określonym w pkt. 2.8.6.1.6 Rozdziału III Prospektu Emisyjnego Akcji PKO BP S.A., na specjalnej sesji GPW dokonany został przydział 104.188.322 akcji PKO BP S.A. oferowanych w Subtranszy Inwestorów Detalicznych. W wyniku tego przydziału zawarto transakcje:

(a) na 103.491.440 Akcji po cenie 19,70 zł na podstawie zleceń składanych w Subtranszy Inwestorów Detalicznych w Pierwszym Okresie Zleceń, zlecenia zostały zredukowane średnio o 89,99% , (b) na 696.882 Akcje po cenie 20,10 zł na podstawie zleceń składanych w Subtranszy Inwestorów Detalicznych w Drugim Okresie Zleceń, zlecenia zostały zredukowane średnio o 94,84% .

Na Akcje oferowane w Subtranszy Inwestorów Detalicznych złożono łącznie 141.603 zlecenia kupna na 1.047.598.442 akcje w tym:

(a) 136.528 zleceń na 1.034.086.025 Akcji w Subtranszy Inwestorów Detalicznych w Pierwszym Okresie Zleceń, (b)5.075 zleceń na 13.512.417 Akcji w Subtranszy Inwestorów Detalicznych w Drugim Okresie Zleceń.

Terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane inaczej w niniejszym raporcie, mają znaczenie nadane im w Prospekcie emisyjnym akcji Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. NINIEJSZY RAPORT NIE STANOWI OFERTY BĄDŹ PROPOZYCJI NABYCIA LUB WYEMITOWANIA AKCJI PKO BANKU POLSKIEGO S.A. („AKCJE”) LUB ICH CZĘŚCI, ANI TEŻ PRÓBY POZYSKANIA OFERTY NABYCIA LUB ZAPISANIA SIĘ NA AKCJE. NINIEJSZY RAPORT (ANI ŻADNA JEGO CZĘŚĆ), JAK RÓWNIEŻ FAKT JEGO OPUBLIKOWANIA, NIE MOGĄ STANOWIĆ PODSTAWY ZAWARCIA UMOWY DOTYCZĄCEJ AKCJI LUB DO PODNOSZENIA JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ W ZWIĄZKU Z TAKĄ UMOWĄ. AKCJE NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE, SPRZEDAWANE ANI WYDAWANE W STANACH ZJEDNOCZONYCH JAKIEJKOLWIEK „OSOBIE AMERYKAŃSKIEJ” (ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZAWARTĄ W REGULACJI S, AKCIE WYKONAWCZYM DO AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 ROKU, Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI, („AMERYKAŃSKA USTAWA O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH”)) ANI TEŻ NA JEJ RACHUNEK BĄDŹ NA JEJ RZECZ, CHYBA ŻE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE ZGODNIE Z PRZEPISAMI AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH BĄDŹ NA PODSTAWIE WYŁĄCZENIA Z OBOWIĄZKU TAKIEJ REJESTRACJI. AKCJE NIE ZOSTAŁY I NIE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH. AKCJE SĄ OFEROWANE W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z PRZEPISEM 144A AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH. NINIEJSZY RAPORT JEST DYSTRYBUOWANY W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE WYŁĄCZNIE DO (A) OSÓB MAJĄCYCH ZAWODOWE DOŚWIADCZENIE W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z INWESTOWANIEM W ROZUMIENIU ARTYKUŁU 19(1) USTAWY Z 2000 ROKU O USŁUGACH FINANSOWYCH I RYNKACH FINANSOWYCH (THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2001 (THE ORDER)) ORAZ DO (B) OSÓB, KTÓRE NA INNEJ PODSTAWIE SĄ UPRAWNIONE DO JEGO OTRZYMANIA (OSOBY TAKIE ŁĄCZNIE ZWANE BĘDĄ JAKO „ODPOWIEDNIE OSOBY”). POWYŻSZY RAPORT JEST SKIEROWANY WYŁĄCZNIE DO ODPOWIEDNICH OSÓB I NIE MOŻE BYĆ PODSTAWĄ DO DZIAŁAŃ LUB PODNOSZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ OSOBY, KTÓRE NIE SĄ ODPOWIEDNIMI OSOBAMI. JAKAKOLWIEK INWESTYCJA BĄDŹ DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA, DO KTÓREJ NINIEJSZY RAPORT SIĘ ODNOSI JEST DOSTĘPNA JEDYNIE DLA ODPOWIEDNICH OSÓB I BĘDZIE PODEJMOWANA JEDYNIE Z ODPOWIEDNIMI OSOBAMI. Stabilisation/FSA