2005-06-30 16:41

Podstawa prawna: § 27 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Treść raportu: Zarząd PKO BP SA przekazuje oświadczenie Zarządu Banku dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w spółce wraz z komentarzem Banku do dokumentu „Dobre praktyki w spółkach publicznych w roku 2005” przyjęte przez Radę Nadzorczą Banku.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA PRZEZ POWSZECHNĄ KASĘ OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKĘ AKCYJNĄ DOBRYCH PRAKTYK W SPÓŁKACH PUBLICZNYCH

Stosownie do przepisu § 27 ust. 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wprowadzonego uchwałą Rady Giełdy Nr 6/1024/2004 z dnia 24 lutego 2004 r. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (zwana dalej „PKO BP SA”) niniejszym oświadcza, że PKO BP SA przestrzega wszystkich zasad ładu korporacyjnego uchwalonych uchwałą nr 44/1062/2004 Rady Giełdy z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku urzędowym, za wyjątkiem zasad nr: 5, 24, 28, 38, 43, które PKO BP SA przestrzega częściowo oraz zasady nr 20, której nie przestrzega. Szczegółowe uzasadnienie PKO BP SA odnośnie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego lub przyczyn nieprzestrzegania niektórych z nich, zostało przedstawione w komentarzu PKO BP SA, stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia. Oświadczenie o przestrzeganiu powyższych zasad zostanie opublikowane na stronie internetowej PKO BP SA.

Pliki do pobrania