2008-04-17 16:56

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 17 kwietnia 2008 r. Rada Nadzorcza PKO BP SA dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Banku. Podmiotem tym jest spółka PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 14, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez KIBR pod numerem 144. Wybór spółki PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. dokonany został przez Radę Nadzorczą Banku zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, na podstawie par. 15 ust.1 pkt 3 statutu Banku. Umowa ma być zawarta na okres obejmujący badanie i przegląd sprawozdań finansowych rocznych i śródrocznych Banku za lata 2008 -2010. Bank korzystał z następujących usług doradczych PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.:

  • w zakresie przeprowadzenia w PKO BP SA indywidualnego przeglądu operacji gospodarczych, procedur podatkowych i systemów informatycznych pod kątem zmian regulacji w zakresie podatku VAT wynikających z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej;
  • w zakresie poprawności rozważanych przez Bank procedur dotyczących podatku naliczonego VAT w świetle przepisów ustawy ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym z dnia 8 stycznia 1993 r.;
  • w zakresie opracowania i wdrożenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego na potrzeby norm ostrożnościowych.