2009-06-30 22:55

Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2009 r. Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu. Uchwały nr: 6/2009 oraz 7/2009, miały charakter porządkowy i nie zostały podjęte. W trakcie Walnego Zgromadzenia zgłoszono do protokołu sprzeciwy do uchwał nr: 1/2009, 3/2009, 4/2009, 8/2009, 9/2009, 10/2009, 25/2009, 39/2009. Sprzeciw do uchwały nr 25/2009 został zgłoszony po podjęciu uchwały nr 39/2009.

Pliki do pobrania