2004-11-09 16:38

Podstawa prawna: Art. 81 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tj. Dz. U. z 2002, Nr 9, poz. 447, z późn. zm.) Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna niniejszym informuje, że otrzymał informację, iż w dniu 8 listopada 2004 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA podjął uchwałę Nr 371 - w sprawie zmiany godziny rozpoczęcia sesji giełdowych na rynku podstawowym i równoległym oraz przyjmowania zleceń maklerskich na akcje PKO BP SA. W przedmiotowej uchwale, w odniesieniu do akcji PKO BP S.A., Zarząd Giełdy postanowił, że w okresie od dnia 10 listopada 2004 roku do 15 listopada 2004 roku włącznie (zgodnie z Komunikatem prasowym Giełdy z dnia 8 listopada 2004 roku – okres ten może zostać wydłużony lub skrócony, w zależności od rozwoju sytuacji na rynku), zlecenia maklerskie na otwarcie przyjmowane będą godzinach 7.00 – 9.00. Wyznaczenie kursu otwarcia dla akcji PKO BP S.A. przewidziane jest na godz.9.00, po czym nastąpi faza notowań ciągłych. Ponadto, Zarząd Giełdy postanowił, że w okresie od 10 listopada 2004 roku do dnia 15 listopada 2004 roku włącznie, jedno zlecenie maklerskie kupna lub sprzedaży na akcje PKO BP S.A. może obejmować maksymalnie 20.000 akcji. W powyższym okresie nie będą także przyjmowane zlecenia na akcje PKO BP S.A. po cenie odnoszącej się do ceny rynkowej (tj. zlecenia po każdej cenie, po cenie rynkowej na otwarcie oraz po cenie rynkowej). Z chwilą podjęcia przedmiotowej uchwały, utraciła moc uchwała nr 363/2004 Zarządu Giełdy z dnia 29 października 2004 roku – w sprawie przyjmowania zleceń na akcje PKO BP S.A., o której Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 19/2004 z dnia 4 listopada 2004r. NINIEJSZY RAPORT NIE STANOWI OFERTY BĄDŹ PROPOZYCJI NABYCIA LUB WYEMITOWANIA AKCJI PKO BANKU POLSKIEGO S.A. („AKCJE”) LUB ICH CZĘŚCI, ANI TEŻ PRÓBY POZYSKANIA OFERTY NABYCIA LUB ZAPISANIA SIĘ NA AKCJE. NINIEJSZY RAPORT (ANI ŻADNA JEGO CZĘŚĆ), JAK RÓWNIEŻ FAKT JEGO OPUBLIKOWANIA, NIE MOGĄ STANOWIĆ PODSTAWY ZAWARCIA UMOWY DOTYCZĄCEJ AKCJI LUB DO PODNOSZENIA JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ W ZWIĄZKU Z TAKĄ UMOWĄ. AKCJE NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE, SPRZEDAWANE ANI WYDAWANE W STANACH ZJEDNOCZONYCH JAKIEJKOLWIEK „OSOBIE AMERYKAŃSKIEJ” (ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZAWARTĄ W REGULACJI S, AKCIE WYKONAWCZYM DO AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 ROKU, Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI, („AMERYKAŃSKA USTAWA O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH”)) ANI TEŻ NA JEJ RACHUNEK BĄDŹ NA JEJ RZECZ, CHYBA ŻE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE ZGODNIE Z PRZEPISAMI AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH BĄDŹ NA PODSTAWIE WYŁĄCZENIA Z OBOWIĄZKU TAKIEJ REJESTRACJI. AKCJE NIE ZOSTAŁY I NIE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH. AKCJE SĄ OFEROWANE W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z PRZEPISEM 144A AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH. NINIEJSZY RAPORT JEST DYSTRYBUOWANY W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE WYŁĄCZNIE DO (A) OSÓB MAJĄCYCH ZAWODOWE DOŚWIADCZENIE W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z INWESTOWANIEM W ROZUMIENIU ARTYKUŁU 19(1) USTAWY Z 2000 ROKU O USŁUGACH FINANSOWYCH I RYNKACH FINANSOWYCH (THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2001 (THE ORDER)) ORAZ DO (B) OSÓB, KTÓRE NA INNEJ PODSTAWIE SĄ UPRAWNIONE DO JEGO OTRZYMANIA (OSOBY TAKIE ŁĄCZNIE ZWANE BĘDĄ JAKO „ODPOWIEDNIE OSOBY”). POWYŻSZY RAPORT JEST SKIEROWANY WYŁĄCZNIE DO ODPOWIEDNICH OSÓB I NIE MOŻE BYĆ PODSTAWĄ DO DZIAŁAŃ LUB PODNOSZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ OSOBY, KTÓRE NIE SĄ ODPOWIEDNIMI OSOBAMI. JAKAKOLWIEK INWESTYCJA BĄDŹ DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA, DO KTÓREJ NINIEJSZY RAPORT SIĘ ODNOSI JEST DOSTĘPNA JEDYNIE DLA ODPOWIEDNICH OSÓB I BĘDZIE PODEJMOWANA JEDYNIE Z ODPOWIEDNIMI OSOBAMI. Stabilisation/FSA