2005-07-08 16:45

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 25 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna niniejszym informuje, że w dniu 7 lipca 2005 r. Bank zawarł umowę kredytową z jednym z klientów PKO BP SA („Kredytobiorcą”) Przedmiotem umowy jest udzielenie przez PKO BP SA Kredytobiorcy kredytu odnawialnego w walucie polskiej w kwocie 350 mln zł. Termin spłaty kredytu przypada na 6 lipca 2006 roku. Kwota kredytu będzie wykorzystywana na podstawie składanych przez Kredytobiorcę dyspozycji. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej WIBOR T/N – wg notowań w dniu roboczym poprzedzającym dany dzień – powiększoną o marżę PKO BP SA. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona niepotwierdzonym pełnomocnictwem do rachunku w NBP oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa bankowego do kwoty 525 mln zł. Umowę tę należy uznać za umowę znaczącą, gdyż w okresie krótszym niż 12 miesięcy z Kredytobiorcą tym zawarte zostały umowy, których wartość spełnia kryteria, o których mowa w par. 5 ust.1 pkt 52 rozporządzenia Rady Ministrów z 25 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Łączne zadłużenie bilansowe Kredytobiorcy wobec Banku na dzień 6.07.2005 roku wynosiła 809,8 mln zł. Wartość otwartych dla Kredytobiorcy linii kredytowych na dzień 7.07.2005 roku wynosiła 1.830 mln zł. Umowa o największej wartości zawarta z Kredytobiorcą Zgodnie z par 9 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów, o którym mowa powyżej, Bank informuje, że przedmiotem umowy o największej wartości zawartej z Kredytobiorcą w dniu 4 listopada 2004 roku, jest udzielenie przez PKO BP SA kredytu w rachunku kredytowym (kredyt odnawialny) w walucie polskiej w kwocie 500 mln zł. Termin spłaty kredytu przypada na 3 listopada 2005 roku. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej WIBOR T/N powiększonej o marżę PKO BP SA. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa bankowego do kwoty 1.000 mln zł oraz niepotwierdzonym pełnomocnictwem do rachunku w NBP. Umowa ta jest jedną z umów zawartych z Kredytobiorcą w okresie krótszym niż 12 miesięcy, których łączna wartość spełnia kryteria, o których mowa w par 5 ust. 1 pkt 52 rozporządzenia Rady Ministrów z 25 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. W umowie tej nie dokonano zmian. Informacje na temat tej umowy zostały zawarte w raporcie bieżącym nr 40/2004 z 8.12.2004 r.