2006-05-19 09:16

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Treść raportu: Bank PKO BP SA uprzejmie informuje, że w dniu 18.05.2006 r. został powiadomiony, iż 11 maja 2006 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego spółki Inter Finance Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie k/Poznania („Inter Finance”), o łączną kwotę 409.000 zł. Wszystkie nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały objęte przez Bankowe Towarzystwo Kapitałowe S.A. („BTK”) – spółkę zależną od PKO BP SA (PKO BP SA jest właścicielem 100% akcji spółki BTK). BTK objęło 409 udziałów w kapitale zakładowym Inter Finance o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 409.000 zł za cenę 3.247.700 zł. Po rejestracji kapitał zakładowy Inter Finance wynosi 909.000 zł i dzieli się na 909 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. BTK posiada 409 udziałów Inter Finance stanowiących 45% kapitału zakładowego i uprawniających do 45% głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki. Pozostałe udziały w liczbie 500, stanowiące 55% kapitału zakładowego i uprawniające do 55% głosów na Zgromadzeniu Wspólników, znajdują się w posiadaniu osoby fizycznej (300 udziałów) i spółki „Dogmat Systemy” Sp. z o. o. (200 udziałów). Objęcie udziałów ma charakter średnioterminowej inwestycji i zostało sfinansowane ze środków własnych BTK. Inter Finance nie jest podmiotem powiązanym w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Obejmowane aktywa są uznane za znaczące ze względu na fakt, iż przekraczają 20% kapitału zakładowego Inter Finance.