2009-07-03 14:32

Podstawa prawna: Art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Treść raportu: Zarząd Banku PKO BP S.A. informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO BP S.A. („ZWZ”) w dniu 30 czerwca 2009 r. dysponowali 571.653.756 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Banku wynoszący 1.000.000.000 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w 57,17%. Co najmniej 5% głosów z ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadał Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa. Skarb Państwa posiadał 512.433.619 głosów, tj. 89,64% głosów na ZWZ oraz 51,24 % ogółu głosów, a łącznie ze spółkami, dla których jest pośrednio lub bezpośrednio podmiotem dominującym, posiadał 519.881.819 głosy, tj. 90,94 % głosów na ZWZ oraz 51,99% ogółu głosów.