2010-06-02 19:08

Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt 4 i pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO BP”, „Spółka” lub „Bank”) informuje, że w dniu 2 czerwca 2010 r. otrzymał od Banku Gospodarstwa Krajowego, jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Banku, wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku, zgłoszony na podstawie art. 401 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 94, str.1037, z późn. zm.), o:

 • podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku

Uzasadnienie Banku Gospodarstwa Krajowego do ww. wniosku: „W wyniku rejestracji w dniu 11 grudnia 2009 r. podwyższenia kapitału zakładowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA („Spółka”, „Bank”), Bank Gospodarstwa Krajowego posiada 128.102.731 akcji serii D, stanowiących 10,2482% kapitału zakładowego Spółki; na dzień złożenia niniejszego żądania liczba akcji Spółki posiadanych przez BGK nie zmieniła się. BGK jest zatem drugim co do liczby posiadanych akcji akcjonariuszem Spółki, i – biorąc pod uwagę wartość zaangażowania BGK – powinien być reprezentowany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Na dzień 25 czerwca 2010 r. zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, będzie to pierwsze walne zgromadzenie odbywające się po ww. podwyższeniu kapitału zakładowego. Ogłoszony w dniu 27 maja 2010 r. porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje jednak punktu umożliwiającego uzupełnienie składu Rady Nadzorczej, zatem zgłoszenie żądania o uzupełnienie porządku obrad jest niezbędne. BGK proponuje, by dodatkowy punkt porządku obrad został umieszczony jako pkt 12, a dotychczasowe pkt 12 – 14 zostały oznaczone odpowiednio jako pkt 13 – 15 (projekt uchwały w załączeniu). BGK przedstawia w załączeniu projekty uchwał w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Banku i w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Banku. Zgodnie z § 11 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z 6 do 11 członków, przy czym liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Uprawniony Akcjonariusz, którym według stanu na dzień zgłoszenia niniejszego żądania jest Skarb Państwa. Obecnie Rada Nadzorcza Spółki składa się z 7 osób, zatem podjęcie pierwszej z tych uchwał będzie konieczne tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej nie zostanie zwiększona. Bank Gospodarstwa Krajowego informuje jednocześnie, że informacja o kandydacie Banku Gospodarstwa Krajowego na członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA zostanie przekazana w terminie późniejszym. W załączeniu projekty trzech uchwał ZWZ Spółki.

Uchwała nr /2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

 1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
 4. przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 5. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2009 r. zawierającego również informację o działalności Zarządu Banku jako organu spółki, a także rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2009 r. i wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2009 r.,
 6. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2009 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2009 r.,
 7. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zawierającego wyniki oceny: sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2009 r., sprawozdania Zarządu Banku z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2009 r., wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2009 r. oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku jako organu spółki za 2009 r.,
 8. podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2009 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2009 r., c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2009 r., d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2009 r., e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z działalności Rady Nadzorczej Banku jako organu spółki za 2009 r., f) podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2009 r., g) wypłaty dywidendy za 2009 r., h) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2009 r., i) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku za 2009 r.,
 9. podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej,
 10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej,
 11. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku,
 12. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku,
 13. przedstawienie informacji przez Radę Nadzorczą Banku o wynikach zakończonych postępowań kwalifikacyjnych na stanowisko Prezesa Zarządu Banku oraz Wiceprezesa Zarządu Banku,
 14. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z procesu zbywania ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych,
 15. zamknięcie obrad.
UCHWAŁA nr /2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Banku: - …………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr /2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Banku: - …………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” W związku z powyższym Bank ogłasza zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 25 czerwca 2010 r.:

 1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
 4. przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 5. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2009 r. zawierającego również informację o działalności Zarządu Banku jako organu spółki, a także rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2009 r. i wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2009 r.,
 6. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2009 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2009 r.,
 7. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zawierającego wyniki oceny: sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2009 r., sprawozdania Zarządu Banku z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2009 r., wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2009 r. oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku jako organu spółki za 2009 r.,
 8. podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2009 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2009 r., c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2009 r., d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2009 r., e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z działalności Rady Nadzorczej Banku jako organu spółki za 2009 r., f) podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2009 r., g) wypłaty dywidendy za 2009 r., h) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2009 r., i) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku za 2009 r.,
 9. podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej,
 10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej,
 11. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku,
 12. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku,
 13. przedstawienie informacji przez Radę Nadzorczą Banku o wynikach zakończonych postępowań kwalifikacyjnych na stanowisko Prezesa Zarządu Banku oraz Wiceprezesa Zarządu Banku,
 14. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z procesu zbywania ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych,
 15. zamknięcie obrad.