2007-06-21 09:19

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej informuje, że w dniu 20 czerwca 2007 r. Rada Nadzorcza PKO BP SA powierzyła Panu Rafałowi Juszczakowi wiceprezesowi Zarządu Banku pełnienie funkcji prezesa Zarządu Banku. Uchwała wchodzi w życie z dniem wyrażenia przez Komisję Nadzoru Bankowego zgody na pełnienie przez Pana Juszczaka funkcji prezesa Zarządu Banku. Ponadto Rada Nadzorcza PKO BP SA podjęła uchwały powołując:

 • Panią Aldonę Michalak do pełnienia funkcji wiceprezesa Zarządu Banku z dniem 1 lipca 2007 r.,
 • Pana Mariusza Klimczaka do pełnienia funkcji wiceprezesa Zarządu Banku z dniem 15 lipca 2007 r.,
 • Pana Adama Skowrońskiego do pełnienia funkcji wiceprezesa Zarządu Banku z dniem 23 lipca 2007 r.,
 • Panią Berenikę Dudę-Uhryn do pełnienia funkcji wiceprezesa Zarządu Banku z dniem 10 września 2007 r.,

Zgodnie z podjętymi uchwałami wyżej wymienione osoby zostały powołane do pełnienia wskazanych funkcji w PKO BP SA na wspólną kadencję Zarządu, rozpoczętą z dniem 19 maja 2005r. Informacje o powołanych członkach Zarządu: Rafał Juszczak 38 lat. Magister historii. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada tytuł Mastère Spécialisé Banque et Finance wydany przez Wyższą Szkołę Handlową w Rouen. W latach 1994-1996 pracował jako makler na Giełdzie Towarowej, specjalista ds. sprzedaży w spółce Arbor Sp. z o.o. i w Zespole Sprzedaż i Marketingu w spółce Atlanta Poland S.A. W latach 1996-1998 kierował Zespołem Audytu Wewnętrznego w Societe Generale Oddział w Warszawie. W 1998 roku rozpoczął pracę w Banku Handlowym w Warszawie S.A., jako asystent wiceprezesa Zarządu Banku ds. Operacji i Technologii, gdzie brał udział w przygotowaniu projektów strategicznych, następnie jako zastępca dyrektora Biura Integracji , zajmował się pracą nad połączeniem Banku Handlowego z Citibank Polska. W 2001 r. objął stanowisko dyrektora Departamentu Rozliczeń Własnych, odpowiadając za proces jego restrukturyzacji. Następnie kierował Departamentem Obsługi Klienta Korporacyjnego. W marcu 2004 r. został szefem Pionu Małych Przedsiębiorstw, w ramach Sektora Bankowości Detalicznej Citibanku. Od 1 sierpnia 2005 roku pełnił funkcję dyrektora zarządzającego kierującego Pionem Bankowości Korporacyjnej w PKO BP. Od 1 lipca 2006 r. pełnił funkcję członka Zarządu Banku, a od 29 września 2006 r. wiceprezesa Zarządu Banku. Od 11 kwietnia 2007 r. Rada Nadzorcza Banku powierzyła mu pełnienie obowiązków prezesa Zarządu Banku do czasu wyboru prezesa Zarządu Banku. Od listopada 2006r. pełni funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Wilanów Investments Sp. z o.o., a od marca 2007 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Banku Pocztowego SA. Aldona Michalak 51 lat. Absolwentka Wydziału Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach w zakresie kredytowania podmiotów gospodarczych, studium podyplomowego „Zarządzanie Bankiem Komercyjnym” w Szkole Głównej Handlowej oraz studium „Prawo dla Bankowców” w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Zdała również egzamin na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Pracowała jako specjalista kredytowy w Banku Handlowym w Departamencie Wierzytelności Trudnych oraz w Biurze Windykacji. W latach 1997-2001 pracowała w Centrali PKO BP. Była specjalistą bankowym ds. kredytów konsorcjalnych w Departamencie Bankowości Korporacyjnej, ekspertem kierującym zespołem w Departamencie Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W latach 2001 - 2005 była posłem na Sejm IV kadencji. W 2005 roku wróciła do PKO BP na stanowisko eksperta, a następnie doradcy Prezesa Zarządu Banku. Mariusz Klimczak 39 lat. Ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z tytułem magistra fizyki oraz Podyplomowe Studia Rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 1995-1996 był prezesem Zarządu w spółce z o.o. „Amper” w Karlinie. W latach 1996-2006 pracował w PKO BP. Był Naczelnikiem Rachunkowości w oddziale centrum w Poznaniu, zastępcą dyrektora ds. finansowych w oddziale centrum w Koszalinie, zastępcą dyrektora ds. sprzedaży w Oddziale Regionalnym w Szczecinie i dyrektorem nowo utworzonego Regionalnego Oddziału Korporacyjnego w Szczecinie. W 2006 roku przeszedł do BRE Banku S.A., gdzie był dyrektorem Oddziału Korporacyjnego w Warszawie. Członek rady nadzorczej PL Energia S.A. i CP Energia S.A. Adam Skowroński 40 lat. W roku 1992 ukończył studia Economics of the West – Extended w Tilburgu w ramach programu Tempu oraz – po ukończeniu studiów na Wydziale Planowania i Zarządzania, kierunek Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka, specjalność Przetwarzanie Danych i Rachunkowość na Akademii Ekonomicznej uzyskał dyplom magistra ekonomii. Od 1992 roku jest adiunktem w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie w 2000 roku zdobył stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. W latach 1994 -2000 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Biura Konsultingowego Wielkopolskiej Szkoły Biznesu. Od 2000 roku jest wiceprezesem zarządu Biura Konsultingowego Fundacji Akademii Ekonomicznej w poznaniu Sp. z o.o. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, struktury kapitału, relacji właściciel - menadżer, asymetrii informacji itp., m. in.: współautorem podręcznika „Finanse przedsiębiorstw w przykładach i zadaniach” oraz monografii „Strategia kapitałowa przedsiębiorstw”. Dr Adam Skowroński, oprócz działalności dydaktycznej na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, prowadzi wykłady na studiach podyplomowych między innymi bankowości, zarządzania finansami, analizy finansowej i kontrolingu oraz wykłady z przedmiotu „Corporate Finance” na studiach MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu, Nottingham Trent University oraz Akademii Ekonomicznej i Atlanta University. Posiada również doświadczenie praktyczne – koordynował ponad sto projektów: programy restrukturyzacji, prywatyzacji, programy strategiczne, wyceny, systemy wspomagające zarządzanie, analizy finansowe, biznes plany itp. Od 18 kwietnia 2006 r. członek Rady Nadzorczej PKO BP. Od 11 kwietnia do 30 kwietnia 2007 r. był delegowany do czasowego wykonywania czynności wiceprezesa Zarządu Banku. Berenika Duda-Uhryn 35 lat. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, magister socjologii. W latach 1991-2004 pracowała w Hewlett-Packard Polska sp. z o.o. w dziale zarządzania zasobami ludzkimi jako: specjalista ds. należności, specjalista ds. kredytu, konsultant ds. pozyskiwania i rozwoju talentów i na końcu jako partner biznesowy. Od 2004 pracuje w IKEA HANIM S.A./ Distribution Services, gdzie była kierownikiem ds. zarządzania zasobami ludzkimi w regionie Europy Środko-Wschodniej, a obecnie obejmuje na tym stanowisku region Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej. Odpowiadała m.in. za stworzenie działu HR w polskim oddziale firmy i wdrażanie w nim globalnych strategii HR, przygotowywała nową politykę wynagrodzeń i pozapłacowych elementów motywowania dla jednostki IKEA w Polsce. Od 2005 r. dodatkowo współprowadziła „grupę kompetencyjną” odpowiedzialną za wartościowanie stanowisk i tworzenie profili kompetencyjnych dla globalnej grupy dystrybucyjnej. Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej informuje, że:

 • Pan Rafał Juszczak, Pani Aldona Michalak, Pan Adam Skowroński oraz Pani Berenika Duda-Uhryn nie wykonują żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem PKO BP SA, która byłaby konkurencyjna wobec działalności przedsiębiorstwa PKO BP SA Żadna z wyżej wskazanych osób nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do wobec PKO BP SA spółce cywilnej lub osobowej. Żadna z wyżej wskazanych osób nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec PKO BP SA ani nie jest członkiem jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec PKO BP SA osoby prawnej. Żadna z wyżej wskazanych osób nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
 • Pan Mariusz Klimczak:
  • od 15 lipca 2007 r. nie będzie wykonywać żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem PKO BP SA, która byłaby konkurencyjna wobec działalności przedsiębiorstwa PKO BP SA,
  • nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do PKO BP S.A. spółce cywilnej lub osobowej,
  • nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec PKO BP SA ani nie jest członkiem jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec PKO BP SA osoby prawnej,
  • nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.