2009-07-07 17:21

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej informuje, że w dniu 7 lipca 2009r. Rada Nadzorcza PKO BP S.A. podjęła uchwały odwołujące:

  • Pana Jerzego Pruskiego z funkcji Prezesa Zarządu Banku z dniem 7 lipca 2009 r.
  • Pana Tomasza Mironczuka z funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku z dniem 7 lipca 2009 r.

Rada Nadzorcza PKO BP S.A. powierzyła Panu Wojciechowi Papierakowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu PKO BP S.A. z dniem 7 lipca 2009 r. do czasu wyboru Prezesa Zarządu Banku.