2010-06-25 12:54

Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO Bank Polski SA”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego SA zwołane na dzień 25 czerwca 2010 r. na wniosek akcjonariusza Skarbu Państwa podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną wznowione w dniu 23 lipca 2010 r., o godzinie 11:00.