2011-05-26 16:40

Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: W związku ze zmianami w treści Statutu PKO Banku Polskiego S.A., wprowadzonymi uchwałą podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 14 kwietnia 2011 r. oraz zarejestrowanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej publikuje w załączeniu treść Statutu Banku.

Pliki do pobrania