2005-07-21 16:57

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust.1 pkt 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Treść raportu: PKO BP SA informuje, iż w dniu 20 lipca br. otrzymał informację od spółki zależnej PKO Inwestycje Sp. z o.o., że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego spółki POMERANKA Sp. z o.o. – podmiotu zależnego od PKO Inwestycje Sp. z o.o. Kapitał zakładowy POMERANKA Sp. z o.o. wynosi 4.000.000 zł i dzieli się na 40.000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. Właścicielem wszystkich udziałów jest spółka PKO Inwestycje Sp. z o.o. – podmiot zależny od Banku PKO BP SA.