2006-06-07 16:56

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd PKO BP SA informuje, iż w dniu 6 czerwca 2006 roku został powiadomiony, iż 2 czerwca 2006 r. Sąd Rejonowy w Gdańsku zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego spółki Centrum Haffnera Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, w ramach którego PKO BP SA objął 88.741 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 44.370.500 zł za cenę odpowiadającą wartości nominalnej udziałów. Kapitał zakładowy ww. spółki wynosi 89.765.000 zł i dzieli się na 179.512 udziałów w wysokości 500 zł każdy. Wszystkie udziały objęte przez PKO BP SA zostały pokryte wkładem pieniężnym. Objęte udziały dają prawo do 49,4 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki Centrum Haffnera Sp. z o.o. Po podwyższeniu kapitału zakładowego struktura kapitałowa spółki Centrum Haffnera Sp. z o.o. przedstawia się następująco:

  • Miasto Sopot posiada 57.910 udziałów stanowiących 32,3 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
  • NDI S.A. posiada 32.861 udziałów stanowiących 18,3 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
  • PKO BP SA posiada 88.741udziałów stanowiących 49,4 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Objęcie udziałów ma charakter średnioterminowej inwestycji i zostało sfinansowane ze środków własnych PKO BP SA. Centrum Haffnera Sp. z o.o. jest podmiotem powiązanym z PKO BP SA. Obejmowane aktywa są uznane za znaczące ze względu na fakt, iż przekraczają 20% kapitału zakładowego Centrum Haffnera Sp. z o.o.