2010-06-25 16:52

Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – w związku z ogłoszoną przerwą w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (raport bieżący nr 27/2010) - podaje do wiadomości treść dotychczas podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2010 r. Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu. W trakcie Walnego Zgromadzenia zgłoszono do protokołu sprzeciwy do wszystkich uchwał oprócz uchwał nr: 3/2010, 34/2010, 35/2010, 36/2010, 37/2010. Ponadto Zarząd PKO Banku Polskiego SA informuje, że uchwała nr 33/2010 nie została podjęta.

Pliki do pobrania