2012-05-08 15:57

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) podaje do wiadomości, iż agencja ratingowa Standard and Poor’s przyznała w dniu 8 maja 2012 roku rating dla Banku, dokonany na jego zlecenie. Agencja Standard and Poor’s przyznała:

  • długoterminowy rating kredytowy Banku na poziomie "A-" z perspektywą utrzymania oceny stabilną (w skali ocen od najwyższej: AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, R, SD, D; z możliwością dodania znaku „+” lub „-” dla ocen od AA do CCC w celu pokazania relatywnej pozycji w ramach głównych kategorii ratingów)
  • krótkoterminowy rating kredytowy Banku na poziomie "A-2" z perspektywą utrzymania oceny stabilną (w skali ocen od najwyższej: A-1, A-2, A-3, B, B-1, B-2, B-3, C, R, SD, D)