2006-06-08 16:56

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej niniejszym informuje, że w dniu 7 czerwca 2006 r. Bank zawarł umowę kredytu z jednym z klientów PKO BP SA („Kredytobiorcą”). Przedmiotem umowy jest udzielenie Kredytobiorcy kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 100.000.000 zł. Umowa o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym obowiązuje od 7.06.2006 roku do 6.06.2007 roku. Umowa o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym została zabezpieczona w postaci klauzuli potrącenia wierzytelności z rachunku bieżącego Kredytobiorcy oraz oświadczenia Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 97 ustawy Prawo bankowe. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte jest na stawce WIBOR powiększonej o marżę Banku. Łączna wartość umów zawartych przez Bank z Kredytobiorcą w ciągu 12 miesięcy do dnia podpisania ww. umowy wynosi 931,69 mln zł (w tym wartość ww. umowy). Zawarcie ww. umowy powoduje spełnienie przesłanek zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez Bank umowy znaczącej, gdyż łączna wartość świadczeń wynikających z umów zawartych z Kredytobiorcą spełnia kryteria, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 51) w związku z par. 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Umowa o największej wartości zawarta z Kredytobiorcą: Umowa kredytu konsorcjalnego, opisana w raporcie bieżącym nr 51/2005, jest umową o największej wartości spośród umów zawartych przez Bank z Kredytobiorcą w okresie krótszym niż 12 miesięcy do dnia zawarcia ww. umowy, których łączna wartość spełnia kryteria, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 51) rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.