2010-06-25 19:35

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna („PKO Bank Polski SA”) niniejszym informuje, iż w dniu 25 czerwca 2010 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKO Banku Polskiego SA zostało powiadomione, iż na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Banku Skarb Państwa, jako Uprawniony Akcjonariusz ustalił liczbę członków Rady Nadzorczej na 8 osób. Ponadto Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego SA w dniu 25 czerwca 2010 r. - na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołało w skład Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA Pana Piotra Marczaka. Zgodnie z podjętą uchwałą Pan Piotr Marczak został powołany z dniem 25 czerwca 2010 r. Informacje o powołanym członku Rady Nadzorczej: Piotr Marczak 46 lat. Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (dawniej SGPiS). Od roku 1992 związany jest z Ministerstwem Finansów, zaczynając pracę w Departamencie Polityki Finansowej i Analiz. Obecnie Pan Piotr Marczak pełni funkcję Dyrektora Departamentu Długu Publicznego, do którego głównych zadań należy m. in. przygotowywanie strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych, współudział w zarządzaniu płynnością budżetu państwa, w tym zarządzanie płynnością walutową. Kandydat jest autorem kilkudziesięciu opracowań i artykułów o długu publicznym i rynku skarbowych papierów wartościowych w Polsce, a także był wykładowcą w Dolnośląskiej Szkole Bankowej. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Polskie Koleje Linowe S.A., w przeszłości zasiadał w radzie nadzorczej m. in. Banku Gospodarstwa Krajowego, Huty Będzin S.A., Huty Stalowa Wola S.A. Pan Piotr Marczak oświadczył, że: - nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do PKO Banku Polskiego SA, - nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do PKO Banku Polskiego SA spółce cywilnej lub osobowej, - nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec PKO Banku Polskiego SA ani nie jest członkiem jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec PKO Banku Polskiego SA osoby prawnej, - nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych