2005-07-27 17:04

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 25 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna niniejszym informuje, że w dniu 27 lipca 2005 r. Bank zawarł umowę kredytu konsorcjalnego z jednym z klientów PKO BP SA („Kredytobiorcą”). Przedmiotem umowy jest udzielenie Kredytobiorcy przez konsorcjum sześciu banków, w tym PKO BP SA, kredytu konsorcjalnego obejmującego transzę A w wysokości 600 mln EUR oraz transzę B w wysokości 300 mln EUR, z możliwością wykorzystania w EUR, USD lub PLN. Udział PKO BP SA w transzach wynosi odpowiednio 100 mln EUR i 50 mln EUR. Okres kredytowania dla transzy A kredytu wyniesie pięć lat, a dla transzy B trzy lata. Oprocentowanie w/w kredytu oparte jest na stawce EURIBOR, powiększonej o marżę Banku, dla transzy A oraz EURIBOR, LIBOR lub WIBOR, powiększonej o marżę Banku, dla transzy B kredytu. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu nie została zabezpieczona. Umowa kredytu konsorcjalnego przewiduje spełnienie przez Kredytobiorcę standardowych warunków zawieszających do uruchomienia transzy A i transzy B kredytu. Łączna wartość umów Banku z Kredytobiorcą w dniu podpisania umowy wynosiła 192,86 mln EUR. Dotychczasowe zadłużenie Kredytobiorcy wobec PKO BP SA w wysokości 42,86 mln EUR zostanie spłacone w ramach nowego kredytu. Umowę tę należy uznać za umowę znaczącą, gdyż łączna wartość świadczeń wynikających z umów wieloletnich zawartych z Kredytobiorcą spełnia kryteria, o których mowa w par. 5 ust.1 pkt 52 rozporządzenia Rady Ministrów z 25 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Umowa ta jest umową o największej wartości. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 000 euro według średniego kursu ustalonego dla danej waluty na dzień zawarcia tej umowy.